Delegácia z Bydgoszcz University of Science and Technology na TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 20. septembra 2021 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov z Bydgoszcz University of Science and Technology v Poľsku s predstaviteľmi TF SPU.

V úvodnom slove dekan fakulty prof. Ing. Roman Gálik, PhD. privítal hostí z Poľska – dekana dr hab. Ing. Janusza Musiała, prof. PBŚ a dr hab. inż. Łukasza Muślewskiho, prof. UTP spolu s kolegami dr Ing. Jerzym Kaszkowiakom, dr. Ing. Mariettou Markiewicz a dr. hab. Ing. Marcinom Zastempowskim. Prítomní boli aj Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy, doc. Ing. Ján Kosiba, PhD., prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., vedúci Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. a prof. Ing. Juraj Jablonický, PhD. z Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky.

Päťčlenná delegácia bola oboznámená so štruktúrou, vzdelávacou a vedeckovýskumnou činnosťou TF SPU. V rámci diskusie boli predstavené hlavné myšlienky a smer, ktorým by sa mala uberať budúca spolupráca medzi poľskou univerzitou v Bydgoszczi a TF SPU. Prítomní vyjadrili záujem o intenzívne vytváranie príležitostí pre rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, študentských a učiteľských mobilít, projektovej aj publikačnej činnosti.

Ísť späť