Akademická obec 2013

napísal (počet komentárov: 0)

V Správe o činnosti akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012, ktorú predniesla predsedníčka Akademického senátu TF SPU v Nitre, doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., odzneli informácie o obsahu a výsledkoch rokovania jednotlivých zasadnutí akademického senátu a tiež informácie o zasadnutiach Rady vysokých škôl SR.

Správu o činnosti študentskej časti AS TF SPU v Nitre za rok 2012 predniesol Ing. Michal Angelovič, podpredseda AS TF za študentskú časť.

S informáciou o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2012 vystúpil dekan Technickej fakulty SPU v Nitre prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Dekan fakulty vo svojom vystúpení oboznámil prítomných s najdôležitejšími udalosťami a aktivitami TF v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s odbornou verejnosťou a uviedol prehľad o hospodárení TF v roku 2012.

V rámci diskusie vystúpil s príspevkom predseda AS SPU v Nitre doc. Ing. Ján Weis, CSc. a informoval prítomných o aktuálnom dianí nielen na pôde SPU ale aj v širšom akademickom prostredí.

Po skončení zasadnutia sa uskutočnil spoločný obed v zamestnaneckej jedálni ŠD A. Bernoláka.

(doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.)

Späť